Proces rejestracji

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatorów, nazwisko oraz afiliacja zgłoszonego uczestnika konferencji będą widoczne na stronie konferencji.

Uczestnicy zgłaszający wystąpienie proszeni są dodatkowo o podanie w odpowiednich polach Formularza Rejestracyjnego tytułu wystąpienia oraz streszczenia referatu (maksymalnie 250 słów). Ostateczny termin podania tych informacji upływa 15.04.2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch (czwartek, piątek). Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. W razie rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi, ale możliwe jest zgłoszenie udziału innej osoby w zastępstwie zarejestrowanego uczestnika konferencji.

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 30 kwietnia 2020 r. na konto:

Nazwa odbiorcy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank odbiorcy Bank Pekao SA oddział w Krakowie

Numer konta

(przelew krajowy)

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

Numer konta

(przelew zagraniczny)

IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu DK – 59, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-59, Jan Kowalski)

 

Faktury dla uczelni, szkół, instytucji: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP.

Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

Faktury wystawiane na instytucję po wpłacie dokonanej przez osobę fizyczną: Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucję (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji.

Prośby o wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty proszę kierować na adres: konferencje@up.krakow.pl  podając w treści maila dane do wystawienia faktury: nazwa instytucji lub imię i nazwisko (w przypadku wpłaty osoby fizycznej), NIP, pełny adres płatnika, adres email lub adres do korespondencji tradycyjnej, na który ma być przesłana faktura.

 

 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej  © 2019-20 OC ISCMT